خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات انبارداری و استریپ

در مبحث بازرگانی جایگذاری بار در کانتینر (استافینگ) و خارج نمودن بار از کانتینر (استریپ) اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که این کانتینرها به صورت اجاره در اختیار صاحب کالا قرار گرفته می‌شود و تضمین سلامت و بازگشت به موقع کانتینر بر عهده اجاره کننده کانتینر است و در صورت ایجاد آسیب، هزینه زیادی به صاحب کالا تحمیل خواهد شد.

شرکت کیمیا تجارت قاره پس از ترخیص و خروج کالا از گمرک نیازی به واگذاری کالا به انبار غیر نداشته و مسئولیت استریپ کالا و برگرداندن کانتینر به محوطه دپو را نیز بر عهده دارد. این شرایط موجب افزایش سرعت عمل کار شده و شخص مسئول تا پایان تحویل کالا در انبار، یک شرکت است.

انبارداری